מבוא

בהיכנס לקוח לאתר של מסעדת Zeze, פועל בשמו או בשם כל חברה השולטת, נשלטת או בשליטה משותפת, ישירה או עקיפה, של Zeze באתר האינטרנט zeze-restaurant.com וטרם ביצוע עסקה להזמנת מוצרי מזון ומשקאות, הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן, המהווים את תנאי ההתקשרות המשפטיים המחייבים לכל עסקה שתתבצע באמצעות האתר. התקשרויות אשר נעשות באמצעות אתר זה וכן באמצעות עובדי ונציגי המסעדה יהיו כפופים לתנאים הקבועים בתקנון זה.

כל משתמש באתר (להלן: “המשתמש” או “הלקוח”) מסכים כי הוא מודע לתקנון האתר, מדיניות הפרטיות (ניתן למצוא קישור להלן) ולכללי השימוש באתר המפורטים במסמך זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד המסעדה ולרבות כנגד בעליה, עובדיה ונציגיה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו על ידי המסעדה ומפורטות בתקנון זה.

 1. תנאים לביצוע פעולה באתר

  1. כל אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים: המשתמש באתר המבצע פעולה הוא אישיות משפטית כשירה להתחייב בכל ההתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר זה. המשתמש המבצע תשלום באתר מבצע זאת כדין, באמצעות כרטיס אשראי תקף השייך לו ומונפק ע”י אחת מחברות האשראי המורשות או בעל הרשאה מפורשת מבעל הכרטיס הנ”ל או בעל חשבון PayPal או כל אמצעי תשלום אחר שהמסעדה מאפשרת את השימוש בו במסגרת האתר. המשתמש המבצע פעולה באתר הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, וכל הודעה שתישלח לתיבת דואר זו מאת מפעילי האתר תיחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי אותו המשתמש. ככל והמשתמש המבצע הזמנה באתר בחר לשלם במזומן, הוא בלבד יהיה אחראי לשלם את המזומן לשליח (בהזמנת שליחות) או למסעדה בהזמנת פיק אפ. משתמש באתר יידרש להירשם לאתר על מנת לקבל את השירותים. במסגרת הרישום לאתר, יידרש המשתמש למסור פרטי הזדהות כמו שם מלא, מספר פלאפון, כתובת דוא”ל וכיוצא בזה, וכן לבחור סיסמא.
  2. כחלק מעדכונים המתבצעים מעת לעת באתר ובשירותים הניתנים בו, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לערוך שינויים בכל מרכיב שקיים באתר ואופן השימוש בו, ובכלל זה באופן הכניסה לאתר והזיהוי והאימות של המשתמש.
  3. לצורך ביצוע זיהוי ואימות לאתר ולשירותיו, על הלקוח להזין את מספר הטלפון הנייד הפעיל והעדכני בעת הרישום, על מנת שניתן יהיה לשלוח אליו קוד אימות או אמצעי אימות אחר לצורך זיהוי, בטרם ייכנס לאזור האישי באתר. לצרכי אבטחת מידע, ועל מנת לשמור על פרטיותו, יובהר ללקוח שככל שלא יזין את מספר הטלפון הנייד, לא תהיה לו האפשרות לגשת לאזור האישי באתר, וכן לא יוכל לבצע הזמנה או לקבל באמצעות האתר שירות אחר. מספר הטלפון ישמש לצורך ביצוע הזיהוי והאימות והתפעול הכרוך בכך, כדי לאבטח בצורה טובה יותר את המידע שלו, וכן ליצירת קשר עמו לצרכי תפעול השירות, ההזמנות, התשלומים, המשלוחים וכדומה.

 2. הגבלת אחריות

  1. אתר מסעדת Zeze משמש כפלטפורמה לקישור בלבד בין המשתמש לבין המסעדה, ומאפשר ביצוע הזמנות באמצעות האתר באמצעי תשלום שונים. המסעדה נושאת באחריות מלאה ובלעדית על כל מיצג וכל מידע באתר, לרבות בכל הנוגע למסעדה, נגישותה, טיב המזון, איכותו, מרכיביו, רכיבים אלרגנים כלשהם הכלולים בו, תיאורו כמנה צמחונית או טבעונית או נטולת גלוטן, מחירו (לרבות מחיר השליחות), זהות חברת המשלוחים, מועדי המשלוח, דמי המשלוח וזמני הגעתו, אריזתו (לרבות באמצעות כלים מתכלים) ותשלום כל תשר (טיפ) לשליח בפועל. כמו כן, המסעדה אחראית למהימנות המידע באתר.
  2. המסעדה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש (שביצע את ההזמנה) בהתאם לשיקול דעתה, דמי משלוח בהתאם לתעריפיה (ו/או מי מטעמה שמנהל את מערך המשלוחים), כפי שיעודכנו מעת לעת (כאשר גביית דמי משלוח יכול שתקבע לפי פרמטרים שונים כדוגמת כתובת משלוח, אזור חריג וכדומה).

 3. הגנה על זכויות קניין רוחני וסודות מסחר

  1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני הנוגעות לאתר וכל מידע אחר הקשור לאתר או הכלול בו, הינם בבעלות בלעדית של מסעדת Zeze ולאף אדם לא תהיה זכות, דרישה או תביעה כלפי מסעדת Zeze בנוגע לזכויות אלה. זאת ועוד, לא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלו, אלא באמצעות ובאישור מראש ובכתב מצד מסעדת Zeze בלבד. כל חומר טכנולוגי הכולל תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר שניתן לזהותו בדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר יהוו רכוש של מסעדת Zeze בלבד, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם, לרבות זכות שימוש.
  2. שמות המסחר והסימנים המסחריים הקשורים אליהם (‘לוגואים’), שם המסעדה כדלהלן מסעדת Zeze, אתר המשלוחים וכל שם של חברת בת, סלוגן, מבצע, מדיה בתצורת תמונה או סרטון או קמפיין שיווקי כזה או אחר הינם שמות ותכנים מסחריים בבעלות מסעדת Zeze ולא תהא למאן דהוא כל זכות שהיא לעשות שימוש בשמות אלה או לטעון לזכויות כלשהן בשמות ותכנים אלה.
  3. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ולרבות השירותים המוצעים בו וכל התוכן הכלול והמאוגד בו הינן זכויות של מסעדת Zeze בלבד או של צדדים שלישיים אחרים כדוגמת חברות בת, שקיבלו היתר מבעלי האתר ומסעדת Zeze לשימוש פרטי או מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מסעדת Zeze או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אין הרשאה להשתמש בכל שם, סימן או סמליל (‘לוגו’) הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של מסעדת Zeze או חברות הבת שלה. יש להימנע מכל פעולה או מחדל העלולים לפגוע בצורה כלשהי במוניטין של מסעדת Zeze. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים © או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר מהווים קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש ללא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
  4. מסעדת Zeze מכבדת זכויות יוצרים של אחרים ולפיכך, במידה ונמצא על ידי לקוח או כל גורם אחר מידע או תמונה או כל מיצג אחר אשר לדעתו פוגעים בזכויות היוצרים של אדם או חברה כלשהי, יש לפנות אלינו באמצעות דוא”ל ולציין את תוכנן ומיקומן. אי לכך ובהתאם לזאת, צוות מסעדת Zeze יפעל להסירם במהירות האפשרית.

 4. השימוש באתר

  1. הלקוח וכל גורם אחר רשאי להשתמש בתכני האתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת מצד מסעדת Zeze לכך מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (במידה ותינתן).
  2. האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה על המשתמש בלבד;
  3. ניתנת הרשאה להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
  4. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא בזה, לכל מטרה אחרת;
  5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכדומה לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בתוכנות כמפורט לעיל או כל יישום חיפוש או אחזור או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים, על מנת להיכנס לאתר, לאחזר, לאסוף או לשאוב מידע ממנו;
  6. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ליצור העתק (Mirror) או לבצע In-line linking לכל חלק מהאתר ;
  7. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
  8. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
  9. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (‘קישור עמוק’) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת;
  10. מסעדת Zeze ו/או מפעילי האתר רשאים להורות על ביטול כל קישור עמוק, כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה, יש לבטל את הקישור העמוק לאלתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מסעדת Zeze, בעלי האתר, מפעיליו, חברות בת או מי מטעמם בעניין זה.
  11. אין לעקוף אמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר. אין להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת או להפריד כל חלק בתכנים או באתר ולהציגם לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להעביר, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של מסעדת Zeze בכל אופן או בכל אמצעי.
  12. אין לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר. אין לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר.

 5. תנאים נוספים

  1. מחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
  2. ביחס למינימום הזמנה, דמי המשלוח, ככל שיהיו, לא יכללו בסכום המינימום.
  3. אם יתרחשו אירועים כלשהם שאינם בשליטת מסעדת Zeze או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות הטלפון או במערכות התקשורת בהשלמת תהליך הרכישה, רשאית מסעדת Zeze או מי מטעמה להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה), ובמקרה זה ובו בלבד, תשיב מסעדת Zeze למבצעים פעולה באתר שהתבטלה בשל האמור בסעיף זה כל סכום ששולם על ידם או לחילופין, תבטל את פעולת חיוב כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר של מבצע הפעולה. במידה ותחול טעות בהדפסה, טעות סופר או פליטת קולמוס בתיאור המוצר או מחירו או מועדי האספקה או בכל מידע אחר לגביו, רשאית מסעדת Zeze או מי מטעמה לבטל את הרכישה הספציפית ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
  4. בעת ביצוע הזמנה עתידית ניתן לבטל את ההזמנה ללא חיוב מיד לאחר שליחתה ולא יאוחר מ- 24 שעות לפני שעת המשלוח המבוקשת. הזמנה שתבוטל תוך פחות מ- 24 שעות לפני שעת המשלוח המבוקשת תחויב במלואה. כל שינוי/ביטול הזמנה חייב להיות בתיאום עם מסעדת Zeze באמצעות הטלפון, המייל או כל אמצעי תקשורת העומד לרשות הלקוח שמוביל ישירות לתקשורת מול צוות מסעדת Zeze.
  5. מסעדת Zeze תהיה רשאית לבטל רכישה שבוצעה באתר בהתאם לשיקול דעתה וכפוף להוראות הדין, בין השאר, אם המשתמש הקיש פרטים כוזבים או חלקיים.
  6. מסעדת Zeze לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיה ללא פגם. מסעדת Zeze לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות או בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת מסעדת Zeze (למשל סיכול, כוח-עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד’) או עקב תקלה או טעות של מסעדת Zeze או מי מטעמה. במידה ואותרה תקלה שכזו על ידי המשתמש, מחובתו לדווח אל מסעדת Zeze על כך, על ידי יצירת קשר אם צוות המסעדה באמצעות הטלפון, כתובת הדוא”ל או כל אמצעי תקשורת אחרת, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בתקלה בהקדם.
  7. מסעדת Zeze אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד ג’ כלשהו שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר.

 6. ברירת דין ומקום שיפוט

  1. על התנאים המובאים לעיל ולהלן פרשנותם ואכיפתם יחולו חוקי מדינות תאילנד וישראל בלבד. כל הפעולות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין התאילנדי והישראלי בלבד, וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה תתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ובתאילנד בלבד.

 7. כללי

  1. מסעדת Zeze רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לאתר ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון ו/או למנוע ממשתמש לבצע פעולות באתר, באופן חלקי או מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר, מבלי לגרוע, בשל פעולות שנעשות על-ידי המשתמש בזדון בקשר עם האתר ו/או הפרת תנאים אלה על-ידי המשתמש וכדומה), בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות מסעדת Zeze על פי כל דין.
  2. בנוסף, מסעדת Zeze רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת וכן להגביל את הגישה לאתר, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים בו. המשתמש מסכים ומאשר כי מסעדת Zeze לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר.
  3. מסעדת Zeze תהיה רשאית לשנות או להעביר את התחייבויותיה ו/או את זכויותיה על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך או בצורך בהסכמת משתמש או כל צד שלישי אחר.

מסעדת Zeze שומרת לה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המפורטים לעיל.